REGULAMIN PÓŁKOLONII ZIMA 2024

1. Przed zgłoszeniem udziału dziecka w półkolonii rodzic powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa – Regulaminem.
2. Wysłany Formularz przez rodzica lub opiekuna jest traktowany jak umowa pomiędzy HARDY DZIECIAK Damian Borkowski, Tomasz Jasiurkowski S.C., zwanym dalej Organizatorem, a Uczestnikiem półkolonii.
3. Uczestnik zostaje umieszczony na liście półkolonii po wypełnieniu Formularza Zgłoszeniowego i wpłaceniu zaliczki w kwocie 300zł. Pozostałą część kwoty powinien wpłacić do 30 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu. Niedokonanie w ustalonym terminie wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika z listy na warunkach rezygnacji z winy uczestnika. O dokonaniu skreślenia z listy uczestników informujemy wiadomością SMS.
4. Zgłoszenie uczestnika na 30 dni lub bliżej terminu rozpoczęcia wybranego turnusu obliguje do wpłacenia 100% ceny.

WARUNKI REZERWACJI

1. Zgłoszenie internetowe (przez Formularz Zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie www.hardydzieciak.pl)
2. Wpłata zaliczki w kwocie 300 zł przelewem na konto firmy 67 1140 2004 0000 3302 8276 7396 HARDY DZIECIAK Damian Borkowski, Tomasz Jasiurkowski S.C., 3. ul. Bazielicha 3a, 33-340 Stary Sącz - z adnotacją w tytule płatności: Półkolonia zimowa, nazwisko i imię uczestnika, data turnusu)

WARUNKI UCZESTNICTWA

1. Wypełnienie Wzoru Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika półkolonii. Dokument należy zabrać ze sobą pierwszego dnia półkolonii i przekazać kierownikowi lub instruktorowi półkolonii.
2. Akceptacja regulaminu. (Wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz wpłata zaliczki skutkuje akceptacją tego regulaminu)
3. Uiszczenie pełnej opłaty.
4. Konieczne jest posiadanie sprawnego sprzętu narciarskiego oraz stosownego stroju.
5. Rodzic lub Opiekun dziecka zapisanego na półkolonię powinien poinformować Organizatora o tzw. wymaganiach specjalnych (przeciwwskazaniach zdrowotnych, podawaniu leków, itp.) na Karcie Zgłoszenia.
6. Uczestnik półkolonii lub jego Pełnoprawny Opiekun ponosi odpowiedzialność materialną wobec Organizatora za szkody wyrządzone z winy Uczestnika i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.
7. Uczestnik półkolonii ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe (telefony, aparaty fotograficzne, itp.) oraz pieniądze, które ma ze sobą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.

REZYGNACJE I ZWROTY

REZYGNACJE I ZWROTY
1. Rezygnacja z udziału w półkolonii musi nastąpić w formie oświadczenia (może być wysłane e-mailem/ sms-em).
2. W przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii Uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami.
3. Nieobecność Uczestnika na zajęciach z powodu choroby lub innych przyczyn leżących po jego stronie nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za półkolonię lub żądania zwrotu wpłaty za nie wykorzystane zajęcia.
4.Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w imprezie turystycznej czyli odstąpić od Umowy w każdym czasie. W takim przypadku Organizator zwraca Uczestnikowi dokonaną przez niego wpłatę, z potrąceniem faktycznie poniesionych kosztów. W przypadku rezygnacji:
1) powyżej 7 dni bez konsekwencji.
2) poniżej 7 dni od daty rozpoczęcia turnusu:
a) przeniesienie świadczenia na kogoś innego bez dodatkowych kosztów
b) w przypadku braku listy oczekujących i osoby uprawnionej do odebrania świadczeń zwrot wyłącznie kosztów zmiennych - karnet, wyżywienie.
Do powyższych terminów nie wlicza się dnia, w którym złożona została rezygnacja oraz dnia, w którym planowane jest rozpoczęcie imprezy.

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji w wysokości około 55 zł co gwarantuje zwrot 100% wpłaty w przypadku rezygnacji z imprezy, jeżeli spełnione zostaną OWU.
NIE DOTYCZY PRZEDSZKOLA ORAZ SZKOLENIA WEEKENDOWEGO
W przypadku nie wykupienia ubezpieczenia:
1). Przy rezygnacji powyżej 7 dni do daty rozpoczęcia imprezy zostaną zwrócone wszystkie wpłacone środki.
2). Przy rezygnacji poniżej 7 dni do daty rozpoczęcia imprezy zostaną zwrócone jedynie koszty zmienne (potrącone zostaną koszty stałe). [kwota będzie obejmować karnet, obiad i ubezpieczenie]

INFORMACJE DODATKOWE

1. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych, Organizator zastrzega sobie możliwość dyscyplinarnego usunięcia Uczestnika półkolonii, bez zwrotu kosztów.
2. Uczestnik półkolonii, który posiada swój sprzęt narciarski, zobligowany jest go odpowiednio przygotować, by umożliwiał bezpieczne uczestnictwo w zajęciach.
3. Uczestnik półkolonii, który nie posiada sprzętu narciarskiego, może go wypożyczyć na czas półkolonii za dodatkową opłatą w wysokości 30 zł/dzień – 150 zł/turnus.
4. Rodzice oraz Opiekunowie Prawni mają obowiązek poinformowania dzieci uczestniczących w półkolonii o przestrzeganiu wytycznych instruktora oraz opieki, a także zakazu samowolnego oddalania się od grupy, bez zgłoszenia instruktorowi/opiece.
5. Godziny odjazdu oraz powrotu autokaru z przystanków, są godzinami orientacyjnymi.
6. Po zakończeniu zajęć dzieci są przekazywane bezpośrednio Rodzicom lub Opiekunom na przystanku, na którym wsiadały do autokaru. Po pisemnym oświadczeniu Rodziców lub Opiekunów Organizator może przekazać dziecko w sposób, który został podany w oświadczeniu (np. dziecko nie będzie odbierane przez rodzica lub opiekuna tylko przez osobę upoważnioną, itp.)
7. Dla bezpieczeństwa Uczestników półkolonii Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zajęć w danym dniu, wskutek przyczyn od niego niezależnych (np. zła pogoda, nieprzygotowany stok, silny wiatr, bardzo zła widoczność, itp.)
8. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z powodu nieuzbierania się minimalnej liczby osób chętnych lub innych powodów uniemożliwiających organizację półkolonii, o czym poinformuje wszystkie osoby zapisane oraz wykona zwrot należności.
9.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny półkolonii z powodu gwałtownych wzrostów cen usługodawców.
10. O wszystkich sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Kierownik Półkolonii.

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Hardy Dzieciak S.C. Damian Borkowski, Tomasz Jasiurkowski z siedzibą w Starym Sączu 33-340, ul. Bazielicha 3a w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Szkoły Pływania Hardy Dzieciak. Szkoła pływania informuje, że zgodnie z art. 6 ust 1f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej "RODO podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas zajęć zorganizowanych przez HARDY DZIECIAK S.C. Damian Borkowski, Tomasz Jasiurkowski NIP:7343539363 w celu informacji i promocji Szkoły Pływania Hardy Dzieciak.

WIEK UCZWSTNIKÓW

PÓŁKOLONIA ANIMACYJNA: 6 i więcej
PÓŁKOLONIA NARCIARSKA: 7-17
PÓŁKOLONIA SNOWBORDOWA: 11-17

O HARDYM DZIECIAKU

Hardy Dzieciak tworzy społeczność osób żyjących aktywnie, z pasją i nietuzinkowo. Nasza kadra jest ważną częścią życia wielu z naszych podopiecznych, wspólnie tworząc z nimi historię, wspomnienia. To mentorzy, przyjaciele i nauczyciele z niesamowitą pasją, którą zarażają, o której potrafią rozmawiać godzinami Dołącz do naszego grona ludzi zdobywających wspaniałe doświadczenia, umiejętności i poznając przyjaciół często na całe życie

Celem Szkoły Pływania HARDY DZIECIAK jest przekazanie pasji do pływania. Nauka i doskonalenie pływania dzieci, młodzieży i dorosłych Bezpieczna zabawa w wodzie. Zajęcia w naszej szkole są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów pływania. Wykształceni, doświadczeni chętnie dzielą się pasja prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe równolegle. na różnych poziomach zaawansowania.

KADRA

Kadra Hardego Dzieciaka to ludzie z pasja i doświadczeniem.

Zima

PÓLKOLONIA NARCIARSKA TYLICZ.SKI

PÓŁKOLONIA NARCIARSKA KAMIANNA.SKI

SZKOLENIE WEEKENDOWE

PÓŁKOLONIA SNOWBORDOWA

ANIMACJA

ANIMATOR NA URODZINACH

ANIMATOR NA KOMUNIĘ ŚWIĘTĄ

ANIMATOR NA WESELU

DODTKOWE ATRAKCJE

FESTYNY I EVENTY

PROGRAMY ANIMACYJNE

PRZEDSZKOLA I SZKOŁY

Basen

WODNY KLUB MALUCHA - BABY SWIM - PŁYWANIE NIEMOWLĄT

WODNE PRZEDSZKOLE HARDEGO DZIECIAKA

GRUPOWA NAUKA PŁYWANIA

INDYWIDAULAN NAUKA PŁYWANIA

NAUKA PŁYWANIA DLA DOROSŁYCH

ZAJĘCIA FAMILIJNE

Nasi partnerzy

Rekomendacje

Bogumiła

Moje dzieciaki od lat spędzają wakacje i ferie z Hardym. Polecam gorąco. Hardy oprócz profesjonalnej opieki daje dzieciakom serce, uczy "przetrwania" i współpracy. Myślę że będziemy się spotykać jeszcze parę lat:)

Kolonie i półkolonie

A.

Bardzo polecam półkolonię Leśne Przedszkole z Hardym Dzieciakiem. Córka bardzo zadowolona i w przyszłym Roku na pewno znów skorzystamy :)

Kolonie i półkolonie

Maria S.

Super kadra wychowawcza, mój syn jest bardzo zadowolony z kolonii do Grecji, będziemy dobrze wspominać te wakacje! Mam nadzieję że do następnego roku! Polecamy!

Kolonie i półkolonie

Joanna M.

Niesamowite wrażenia i zabawa na półkolonii, dziecko codzień wracało zmęczone, ale bardzo szczęśliwe😁 Bardzo dobra opieka i jednocześnie swoboda dziecka! Zachęcane do pokonywania barier i zdobywania nowych umiejętności, a to wszystko w radosnej atmosferze. Wrócimy za rok na pewno 💪

Kolonie i Półkolonie

Jolanta

Pani Beatka - instruktor jest wspaniała Dziecko zachwycone.

Nauka pływania

Wojciech

Fachowość, rzetelność, miła atmosfera i dobry kontakt. Polecam wszystkim 🙂

nauka pływania

Anna K.

Super zajęcia i świetne podejście do dzieci 😉 Polecam w 100%

nauka pływania

Paulina M.

Bardzo polecam półkolonię Leśne Przedszkole z Hardym Dzieciakiem. Córka bardzo zadowolona i w przyszłym Roku na pewno znów skorzystamy :)

Kolonie i półkolonie

Beata S.

polecam półkolonie letnie i zimowe, kolonie, szkołę pływania, dzieci zawsze zachwycone, wychowawcy są bardzo zaangażowani, dzieciom nigdy się nie nudzi, jest aktywnie i ciekawie

Kolonie i półkolonie

Kinga

W miesiąc córka (wtedy 5 latka) umiała pływać (najpierw pod wodą, potem strzałka). Po roku pływa na dużym basenie na plecach, żabka i początki crawla. Super podejście pedagogiczne, bez napinki, presji, itp. Warto zaufać!

Nauka pływania

Maria

Lepszej półkolonii nie znajdziesz w całym regionie. Super .profesjonalizm i zaangażowanie kadry 100 %. Polecam a nie pożałujesz.

Kolonie i półkolonie

Maciej

Gorąco polecam zajęcia na basenie z instruktorem panem Tomkiem, który jest urodzonym pedagogiem. Atmosfera na zajęciach jest super a efekty baaaaardzo zadowalające !!! Zajęcia prowadzone są naprawdę na wysokim poziomie a czas lekcji wykorzystany na 100 %. NIEZDECYDOWANI --- CAŁA NAPRZÓD 🙂

nauka pływania

Gabriela G.

Szanowni Państwo, niesamowita kolonia, mój syn bardzo zadowolony. Nauczył się pływać .Wspaniali opiekunowie. Bardzo polecam.

Kolonie i półkolonie

Anna B.

Profesjonalna opieka, masa atrakcji. Dzieci zawsze mega zadowolone! Polecam!!!!

Kolonie i półkolonie

Katarzyna

pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do dziecka. Instruktorka prowadzi zajęcia w sposób ciekawy dla dzieci.

Nauka pływania

Ewa

WITAJCIE KOCHANI!!!! JESTEM MAMA DWOCH ROZBRYKANYCH MOCNO STĄPAJĄCYCH PO ZIEMI CHŁOPCÓW, KTÓRYM TRZEBA CIĄGLE NOWYCH PRZYGÓD ZAINTERESOWAŃ.KORZYSTALIŚMY Z PÓŁKOLONII ZIMOWEJ I W TAMTYM ROKU Z LETNIEJ.TEGO ROKU SYN BYŁ DWA TYGODNIE ŚWIETNEJ SZALONEJ ZABAWY. ORGANIZACJA PEŁNA, ŁĄCZNIE Z POSIŁKAMI. ROBI SIĘ BARDZIEJ HARDY I ZORGANIZOWANY. DZIEKUJE!!!!

Kolonie i półkolonie

Milena

Super podejście do dzieci. Polecam

nauka pływania

Malpik

Polecam kolonie, super atmosfera i organizacja, Córka mega zadowolona 😊👍

Kolonie i półkolonie

Ania

Moje dzieci korzystają ze szkółki pływania i z polkolonii. Super 😉. Fantastyczni ludzie, zawsze uśmiechnięci, świetne podejście do dzieci 😁

Kolonie i półkolonie szkoła pływania

Lidia

Najlepsze podejście do dzieci:) zajęcia pełne zabawy i radości

nauka pływania

Grażyna O.

Pierwszy raz skorzystaliśmy z oferty wakacyjnej za granicą dzieciaki są bardzo zadowolone z pięknej Grecji, super opiekunów, jeśli za rok pojawi się taka oferta na pewno skorzystamy ponownie! Polecamy i Pozdrawiamy serdecznie!

Kolonie i półkolonie

Kinga Z.

Bardzo polecam półkolonię z Hardym Dzieciakiem. Jesteśmy bardzo zadowoleni i w przyszłym Roku na pewno znów skorzystamy. Polecamy również zajęcia z pływania, z których córka korzysta już ponad dwa lata i widzimy niesamowite efekty- od dziecka bojącego się wody po biorące udział w zawodach pływackich. Hardy Dzieciak to dobra inwestycja w rozwój dziecka;)

Kolonie i półkolonie

Agnieszka T.

Już kilkukrotnie korzystaliśmy z oferty zimowej i letniej w HD. Za nami półkolonie i kolonie. Za każdym razem świetnie. Zdecydowanie polecam. Świetna zabawa, mnóstwo atrakcji, opieka. Pełen profesjonalizm.

Kolonie i półkolonie

Asia O.

Świetni wychowawcy i kierownicy, aktywna kolonia, jednak też mieliśmy czas dla siebie. Na pewno wrócę za rok

Kolonie i półkolonie

xoner

Wspaniała półkolonia :) syn jest bardzo zadowolony! W każdy dzień nowe wyzwania i dużo ruchu. Dziękujemy za niezapomniane chwile :)

Kolonie i półkolonie

Elżbieta K

Szczerze polecam!!! Pomysł półkolonii bardzo trafiony! Wasza oferta zostawia konkurencję daleko w tyle! Kradniecie serca dzieciaków zapewniając im mnóstwo frajdy i ucząc jak ciekawie i aktywnie spędzać wolny czas- bardzo cenne!!!. Za każdym razem bardzo wysoko postawiona poprzeczka! Serdecznie dziękujemy i życzymy niewyczerpalnych zasobów energii!

kolonie i półkolonie

Iwona

Posyłam syna od 5 miesięcy na indywidualne lekcje nauki pływania do Pana Tomka. Syn jest bardzo zadowolony i ja również. Z lekcji na lekcje widać postępy i chęć do dalszej nauki. Instruktor ma pozytywne podejście do dziecka a syn lubi pracować z Panem Tomkiem. Każda złotówka wydana na lekcje to dobrze zainwestowane pieniądze. Ze spokojem polecam Hardego dzieciaka wszystkim którzy szukają szkółki do nauki pływania 🙂

nauka pływania

Agara

Wrażenia po koloni nad morzem : wspaniałe. Super opieka. Szczególnie na wyróżnienie zasługuje Pan Sebastian. Polecam wszystkim rodzicom chcącym zapewnić dziecku fajną zabawę i naukę samodzielności. Opowiadaniom nie ma końca. Miłe wspomnienia zostaną na długo.

Kolonie i półkolonie

Elżbieta

Polecam gorąco wszystkim chcącym się nauczyć, ale nie mającym odwagi!

nauka pływania