1. Przed zgłoszeniem udziału dziecka w półkolonii rodzic powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa – regulaminem.
 2. Wysłany formularz przez rodzica lub opiekuna jest umową pomiędzy HARDY DZIECIAK Damian Borkowski, Tomasz Jasiurkowski S.C., zwanym dalej organizatorem, a uczestnikiem półkolonii.
 3. Uczestnik zostaje umieszczony na liście półkolonii po wpłaceniu zaliczki w kwocie 200zł, oraz przesłaniu „Karty Zgłoszenia”. Pozostałą część kwoty powinien wpłacić do 14 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu. Niedokonanie w ustalonym terminie wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika z listy na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.
 4. Warunki rezerwacji:
  • zgłoszenie internetowe (przez formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie www.hardydzieciak.pl)
  • wpłata zaliczki w kwocie 200 zł przelewem na konto firmy (37 1600 1462 1023 3339 6000 0002, HARDY DZIECIAK Damian Borkowski, Tomasz Jasiurkowski S.C., ul. Bazielicha 3a, 33-340 Stary Sącz - z adnotacją w tytule płatności: Półkolonia zimowa, nazwisko i imię uczestnika, data turnusu)
  • wypełnienie karty kawalifikacyjnej uczestnika półkolonii i dostarczenia jej osobiście do biura przy ul. Kazimierza Wielkiego 10 33-340 Stary Sącz lub pierwszego dnia dnia półkolonii.
 5. Przy rezygnacji z półkolonii potrącana jest zaliczka w kwocie 200zł. Rezygnacja z udziału w półkolonii musi nastąpić w formie oświadczenia (może być wysłane e-mailem). W przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału.
 6. Nieobecność uczestnika na zajęciach z powodu choroby lub innych przyczyn leżących po jego stronie nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za półkolonię lub żądania zwrotu wpłaty za nie wykorzystane zajęcia.
 7. Rodzic lub opiekun dziecka zapisanego na półkolonię powinien poinformować organizatora o tzw. wymaganiach specjalnych (przeciwwskazaniach zdrowotnych, podawaniu leków, itp.) na karcie zgłoszenia.
 8. Uczestnik półkolonii lub jego pełnoprawny opiekun ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z winy uczestnika i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.
 9. Uczestnik półkolonii ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe (telefony, aparaty fotograficzne, itp.) oraz pieniądze, które ma ze sobą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 10. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych, organizator zastrzega sobie możliwość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika półkolonii, bez zwrotu kosztów.
 11. Uczestnik półkolonii, który posiada swój sprzęt narciarski, zobligowany jest go odpowiednio przygotować, by umożliwiał bezpieczne uczestnictwo w zajęciach.
 12. Uczestnik półkolonii, który nie posiada sprzętu narciarskiego, może go wypożyczyć na czas półkolonii za dodatkową opłatą w wysokości 20 zł/dzień.
 13. Rodzice oraz opiekunowie prawni mają obowiązek poinformowania dzieci uczestniczących w półkolonii o przestrzeganiu wytycznych instruktora oraz opieki, a także zakazu samowolnego oddalania się od grupy, bez zgłoszenia instruktorowi/opiece.
 14. Godziny odjazdu oraz powrotu autokaru z przystanków, są godzinami orientacyjnymi.
 15. Po zakończeniu zajęć dzieci są przekazywane bezpośrednio rodzicom lub opiekunom na przystanku, na którym wsiadały do autokaru. Po pisemnym oświadczeniu rodziców lub opiekunów organizator może przekazać dziecko w sposób, który został podany w oświadczeniu (np. dziecko nie będzie odbierane przez rodzica lub opiekuna tylko przez osobę upoważnioną, itp.)
 16. Dla bezpieczeństwa uczestników półkolonii organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zajęć w danym dniu, wskutek przyczyn od niego niezależnych (np. zła pogoda, nieprzygotowany stok, silny wiatr, bardzo zła widoczność, itp.)
 17. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z powodu nieuzbierania się minimalnej liczby osób chętnych lub innych powodów uniemożliwiających organizację półkolonii, o czym poinformuje wszystkie osoby zapisane.
 18. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas zajęć zorganizowanych przez HARDY DZIECIAK S.C. Damian Borkowski, Tomasz Jasiurkowski NIP:7343539363 w celu informacji i promocji Hardy Dzieciak.
 19. Oświadczam, że wyrażąm zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Hardy Dzieciak S.C. Damian Borkowski, Tomasz Jasiurkowski z siedzibą w Starym Sączu 33-340, ul. Bazielicha 3a w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Szkoły Pływania Hardy Dzieciak. Szkoła pływania informuje, że zgodnie z art. 6 ust 1f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej "RODO podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
 20. O wszystkich sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Kierownik Półkolonii.