REGULAMIN Wyzwań Hardego Dzieciaka oraz półkolonii Aktywny Angielski i Pływackiej 2020 ”dot. zabezpieczeń zmniejszających ryzyko zakażenia COVID-19

 

Uczestnikiem wypoczynku może zostać osoba:

1.Która jest zdrowa, co poświadczają rodzice dziecka w pisemnym oświadczeniu o braku u uczestnika wypoczynku infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

2.Nie zamieszkiwała z osobą przebywającą na kwarantannie i nie miała kontaktu z osobą podejrzaną o zakażenie w okresie 14 dni przez rozpoczęciem wypoczynku, co stwierdza się na podstawie oświadczenia rodziców dziecka, prawnych opiekunów

3.Bezwzględnie będzie stosować się do wytycznych i regulaminów uczestnictwa związanych z zachowaniem dystansu społecznego oraz przestrzeganiem wzmożonych zasad higieny.

4.Rodzic ponosi pełną odpowiedzialność za podjętą decyzję związaną z zapisaniem dziecka na półkolonie, która skutkować może narażeniem zarażenia się COVID-19 dziecka, opiekunów w placówce, jak i podczas drogi z/do placówki. W przypadku zakażenia koronawirusem w toku wypoczynku lub dojazdu do/z placówki nie będę wnosił żadnych roszczeń wobec Organizatora.

5. Rodzic, składając kartę kwalifikacyjną oraz oświadczenie o stanie zdrowia dziecka ponosi odpowiedzialność karną za podanie nieprawdziwych informacji.

6.Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą, mogącą narazić je na cięższy przebieg zakażenia, rodzic/prawny opiekun, ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku w karcie kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku(pkt 8 istotne dane o stanie zdrowia).

7.Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z placówki mają zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników oraz innych uczestników i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

8.Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do autokaru; każde dziecko przed wejście do autokaru musi zdezynfekować ręce; Uczestnicy półkolonii obowiązkowo muszą dezynfekować ręce na polecenie wychowawcy. Należy rygorystycznie przestrzegać wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). W zależności od formy zajęć wychowawca może wyrazić zgodę na zdjęcie maseczek.

9.Uczestnicy są przyprowadzani/odbierani z zajęć przez osoby zdrowe.

10.Rodzice/opiekunowie udostępniają Organizatorowi wypoczynku numer telefonu zapewniający szybką komunikację.

11.Rodzic/opiekun wyraża zgodę na pomiar temperatury dziecku. W przypadku stwierdzenia temperatury powyżej 37,0C, uporczywego kaszlu lub innych objawów chorobowych dziecko nie będzie mogło uczestniczyć w zajęciach

12. W przypadku niepokojących objawów u uczestnika rodzic wyraża zgodę na odizolowanie dziecka do odrębnego pomieszczenia. Zostanie on niezwłocznie powiadomiony w celu natychmiastowego odebrania dziecka z placówki.

13.Rodzic/opiekun zobowiązany jest zaopatrzyć uczestnika w indywidualne osłony nosa i ust. oraz środek do dezynfekcji.