1. Przed zgłoszeniem udziału dziecka w półkolonii rodzic powinien zapoznać się z niniejszymi warunkami uczestnictwa – regulaminem.
 2. Wysłany formularz przez rodzica lub opiekuna jest umową pomiędzy HARDY DZIECIAK Damian Borkowski, Tomasz JasiurkowskiS.C., zwanym dalej organizatorem, a uczestnikiem półkolonii.
 3. Uczestnik zostaje umieszczony na liście półkolonii po wpłaceniu zaliczki w kwocie 200 zł najpóźniej na 7 dni po wypełnieniu i wysłaniu „Karty Zgłoszenia”. Pozostałą część kwoty powinien wpłacić do 14 dni przed rozpoczęciem wybranego turnusu. Niedokonanie w ustalonym terminie wpłaty jest równoznaczne ze skreśleniem uczestnika z listy na warunkach rezygnacji z winy uczestnika.
 4. Warunki rezerwacji:
  • zgłoszenie internetowe (przez formularz zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie www.hardydzieciak.pl)
  • wpłata zaliczki w kwocie 200 zł (37 1600 1462 1023 3339 6000 0002, HARDY DZIECIAK Damian Borkowski, Tomasz Jasiurkowski S.C., ul. Bazielicha 3a, 33-340 Stary Sącz - z adnotacją w tytule płatności: nazwa półkolonii, termin półkolonii, nazwisko i imię uczestnika; np. Wyzwania Hardego Dzieciaka II, 13-17.07.2020, Jan Kostka.
 5. Przy rezygnacji z półkolonii potrącana jest zaliczka w kwocie 200 zł. Rezygnacja z udziału w półkolonii musi nastąpić w formie oświadczenia (może być wysłane e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.). W przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału.
 6. Nieobecność uczestnika na zajęciach z powodu choroby lub innych przyczyn leżących po jego stronie nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za półkolonię lub żądania zwrotu wpłaty za niewykorzystane zajęcia.
 7. Rodzic lub opiekun dziecka zapisanego na półkolonię powinien poinformować organizatora o tzw. wymaganiach specjalnych (przeciwwskazaniach zdrowotnych, podawaniu leków, itp.) na karcie zgłoszenia.
 8. Uczestnik półkolonii lub jego pełnoprawny opiekun ponosi odpowiedzialność materialną wobec organizatora za szkody wyrządzone z winy uczestnika i zobowiązuje się do pokrycia kosztów ich usunięcia.
 9. Uczestnik półkolonii ponosi odpowiedzialność za przedmioty wartościowe (telefony, aparaty fotograficzne, itp.) oraz pieniądze, które ma ze sobą. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy zaginione.
 10. W przypadku powtarzających się problemów wychowawczych, organizator zastrzega sobie możliwość dyscyplinarnego usunięcia uczestnika półkolonii, bez zwrotu kosztów.
 11. Rodzice oraz opiekunowie prawni mają obowiązek poinformowania dzieci uczestniczących w półkolonii o przestrzeganiu wytycznych opieki, a także zakazu samowolnego oddalania się od grupy, bez zgłoszenia opiece.
 12. Po zakończeniu zajęć dzieci są przekazywane bezpośrednio rodzicom lub opiekunom. Po pisemnym oświadczeniu rodziców lub opiekunów organizator może przekazać dziecko w sposób, który został podany w oświadczeniu (np. dziecko nie będzie odbierane przez rodzica lub opiekuna tylko przez osobę upoważnioną itp.)
 13. Dla bezpieczeństwa uczestników półkolonii organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu zajęć w danym dniu, wskutek przyczyn od niego niezależnych (np. zła pogoda). Alternatywą będą inne atrakcję typu: wspinaczka halowa, park trampolin, zajęcia na basenie itp.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania półkolonii z powodu nieuzbierania się minimalnej liczby osób chętnych lub innych powodów uniemożliwiających organizację półkolonii, o czym poinformuje wszystkie osoby zapisane.
 15. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas zajęć zorganizowanych przez HARDY DZIECIAK S.C. Damian Borkowski, Tomasz Jasiurkowski NIP:7343539363 w celu informacji i promocji Szkoły Pływania Hardy Dzieciak.
 16. O wszystkich sprawach nie ujętych w powyższym regulaminie decyduje Kierownik Półkolonii.