REGULAMIN KOLONII JASNY CHOPOK - ZIMA 2024 (dostosowany do wytycznych GIS, MZ oraz MEN dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży).

INFORMACJE OGÓLNE

1. Warunkiem uczestnictwa dziecka w kolonii jest złożenie Organizatorowi wypełnionej i podpisanej Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika oraz umowy, wpłata na konto Organizatora lub gotówką w biurze należności za udział w kolonii w wyznaczonym terminie.
2. Regulamin dotyczy wszystkich uczestników kolonii.
3. Regulamin obowiązuje od chwili podpisania umowy o kolonię.
4. W razie odwiedzin, podczas trwania kolonii, uczestnik może opuścić placówkę wypoczynku tylko pod opieką Rodzica/Opiekuna Prawnego, który podpisał kartę kwalifikacyjną lub po okazaniu pisemnego upoważnienia po potwierdzeniu telefonicznym przez Kierownika Kolonii.

PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA

1. Uczestnicy kolonii mają obowiązek:
• wykonywania poleceń kadry opiekuńczo-wychowawczej
• przestrzegania zasad pobytu w obiekcie wypoczynku, z którymi zostaną zapoznani w pierwszym dniu pobytu przez swoich opiekunów
• zachowania porządku na terenie placówki, podczas podróży i w każdym innym miejscu
• dbania o higienę osobistą
• przestrzegania zasad bezpieczeństwa w myśl regulaminu i zasad ustalonych przez kadrę opiekuńczą
• bezwzględnego posłuszeństwa podczas zajęć na stoku, kąpieli, wycieczek, gier i zabaw sportowych
• uczestniczyć we wszystkich imprezach organizowanych podczas trwania kolonii
• stosować się do zasad użytkowania telefonów komórkowych tj: telefony komórkowe uczestników są przechowywane u wychowawcy grupy, używanie telefonu przez uczestnika kolonii dopuszczalne jest w ściśle wyznaczonych godzinach.
2. Uczestnikom kolonii zabrania się:
• samowolnego opuszczania terenu placówki wypoczynku, oddalania się od grupy podczas wszelkich wyjść
• palenia tytoniu, picia alkoholu, zażywania narkotyków i środków odurzających
• zażywania leków bez wiedzy wychowawcy oraz osoby odpowiedzialnej za opiekę medyczną
• przechowywania w salach produktów żywnościowych łatwo psujących się
• palenia ognisk bez nadzoru wychowawcy, zabaw z ostrymi narzędziami oraz ogniem
• biegania po korytarzach, siadania na parapetach, wychylania się przez okna
• samodzielnego naprawiania instalacji elektrycznej, wodnej itp.
• niszczenia mebli/sprzętu sportowego, audio-video (za zniszczenia dokonane z winy uczestnika, udokumentowane protokołem, odpowiadają rodzice/opiekunowie prawni)
• używania wulgarnych słów i zwrotów
• pożyczania i używania cudzej własności bez zgody właściciela
• używania telefonów komórkowych oraz sprzętu rejestrującego w celach ośmieszania i publikacji filmów oraz zapisów cyfrowych.
Kierownik kolonii, wychowawca ma prawo w dowolnym momencie skonfiskować telefon lub inne urządzenie rejestrujące w celu sprawdzenia zawartości.
3. Uczestnik kolonii ma prawo do korzystania z całości sprzętu przeznaczonego do użytku uczestnika brania czynnego udziału w organizacji życia kolonii otrzymywania pamiątek, nagród i dyplomów.
4. W przypadku naruszania regulaminu Kierownik Kolonii może wyciągnąć konsekwencje dyscyplinarne w stosunku do uczestnika od pozbawienia go możliwości uczestnictwa w niektórych imprezach do powiadomienia szkoły i rodziców o nagannym zachowaniu. Przy dalszym rażącym naruszaniu Regulaminu, uczestnik kolonii, może być decyzją Wychowawcy i Kierownika Kolonii wydalony z kolonii na koszt rodziców/opiekunów bez zwrotu pieniędzy za niewykorzystane dni.

WARUNKI UCZESTNICTWA.

1. Uczestnik zobowiązany jest stosować się do regulaminów obowiązujących na imprezie (obozu, kąpieli, poruszania się po drogach, przeciwpożarowy) oraz do poleceń kadry: kierownika, wychowawców/ instruktorów.
2. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą aktualną legitymację szkolną oraz dowód lub paszport
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestnika w przypadku, gdy w wyniku winy, lekkomyślności lub niedbalstwa uczestnika dojdzie w miejscu publicznym do zamiany, zapomnienia, zniszczenia, zgubienia lub kradzieży mienia.
4. Uczestnik, rodzice lub opiekunowie prawni ponoszą materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez uczestnika podczas pobytu na imprezie.
5. Zabrania się posiadania i zażywania alkoholu, tytoniu, narkotyków, środków odurzających oraz wszczynania awantur, zakłócania spokoju innym uczestnikom wypoczynku.
6. W przypadku łamania wyżej wymienionych zasad regulaminu uczestnik może zostać usunięty z imprezy. Organizator może wypowiedzieć umowę z klientem w trybie natychmiastowym i skreślić go z listy uczestników imprezy turystycznej. W przypadku wypowiedzenia umowy w trybie natychmiastowym przez Organizatora z przyczyn o których mowa w pkt. Dotyczącym obowiązków uczestnika. Organizator powiadamia prawnego opiekuna, skreśla uczestnika z listy uczestników i informuje o konieczności odebrania uczestnika przez opiekunów. Wszystkie koszty powstałe w takiej sytuacji ponoszą prawni opiekunowie.
7. Jeżeli dziecko choruje na chorobę przewlekłą rodzic/prawny opiekun ma obowiązek poinformować organizatora o tym fakcie na etapie zgłaszania udziału w wypoczynku, to samo dotyczy pełnoletniego uczestnika wypoczynku.
8. W przypadku występowania u uczestnika chorób przewlekłych konieczne jest dostarczenie opinii lekarskiej o braku przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w wypoczynku.
9. Zasady zachowania w czasie podróży. W czasie przejazdu zabrania się wstawania w czasie jazdy, zaśmiecania autokaru i niszczenia jego urządzeń wewnętrznych oraz obsługiwania ich (sprzęt audio, video, ekspres) bez zgody obsługi autokaru. Uczestnikom nie wolno bez wiedzy opiekuna oddalać się od grupy podczas przerw w czasie podróży.
10. Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas zajęć zorganizowanych przez HARDY DZIECIAK S.C. Damian Borkowski, Tomasz Jasiurkowski NIP:7343539363 w celu informacji i promocji Firmy Hardy Dzieciak.

REZERWACJA I HARMONOGRAM PŁATNOŚCI SŁOWACJA JASNA CHOPOK

1. Zgłoszenie internetowe (przez Formularz Zgłoszeniowy, zamieszczony na stronie www.hardydzieciak.pl)
2. Podpisanie Umowy Zakupu Imprezy Turystycznej oraz Regulaminu
3. Wpłaty:
• przelewem na konto firmy - 67 1140 2004 0000 3302 8276 7396 z adnotacją w tytule płatności: kolonia/kierunek/nazwisko i imię uczestnika,
• gotówką w siedzibie biura – (Stary Sącz, ul. Kazimierza Wielkiego 10 w godzinach pracy biura 8.00-16.00 od poniedziałku do piątku).
3. Rezygnacja z imprezy po jej rozpoczęciu, skrócenie pobytu lub niewykorzystanie części świadczeń nie upoważnia organizatora do zwrotu jakichkolwiek kosztów.
ZALICZKA (płatna przy rezerwacji) 500 zł
Resztę kwoty należy wpłacić na 46 dni przed rozpoczęciem imprezy (tj. do 4.01.2024). Wpłaty można podzielić na dwie raty. W razie niejasności prosimy o kontakt z biurem Hardego Dzieciaka (796262606; hardydzieciak.bta@gmail.com)
3. Uzupełnienie Karty Kwalifikacyjnej Uczestnika Wypoczynku - wzór dostępny będzie bliżej terminu odbycia się kolonii.
OFERTA FIRST OBOWIĄZUJE PRZY REZERWACJI I OPŁACENIU ZALICZKI DO DNIA 01.12.2023 Z MOŻLIWOŚCIĄ WYDŁUŻENIA OFERTY O CZYM POINFORMUJE ORGANIZATOR.

REZYGNACJE I ZWROTY

1. Rezygnacja z udziału w półkolonii musi nastąpić w formie oświadczenia (może być wysłane e-mailem/ sms).
2. W przypadku rezygnacji z udziału w półkolonii Uczestnik może przenieść uprawnienia na inną osobę spełniającą warunki udziału nie wiąże się to z dodatkowymi opłatami.
3. Nieobecność Uczestnika na zajęciach z powodu choroby lub innych przyczyn leżących po jego stronie nie może stanowić podstawy do obniżenia odpłatności za półkolonię lub żądania zwrotu wpłaty za nie wykorzystane zajęcia.
4.Uczestnik ma prawo zrezygnować z udziału w imprezie turystycznej czyli odstąpić od umowy w każdym czasie. W takim przypadku Organizator zwraca Uczestnikowi dokonaną przez niego wpłatę, z potrąceniem faktycznie poniesionych kosztów. W przypadku rezygnacji:
1) powyżej 46 dni przed wyjazdem bez konsekwencji przed (4.01.2024)
2) 45-15 dni z możliwością anulowania ZWROT 20% wartości świadczeń 620 ZŁ (5.01.2024-26.01.2023)
3) poniżej 14 dni brak możliwości anulowania świadczeń
a) przeniesienie świadczenia na kogoś innego bez dodatkowych kosztów ( W GRĘ WCHODZĄ EWENTUALNIE OSOBY DORTOSŁE)
Do powyższych terminów nie wlicza się dnia, w którym złożona została rezygnacja oraz dnia, w którym planowane jest rozpoczęcie imprezy.
Dni o których mowa powyżej są związane z umową jaką mamy z kontrahentem na Słowacji

UBEZPIECZENIE OD KOSZTÓW REZYGNACJI

Istnieje możliwość wykupienia dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z imprezy, jeżeli spełnione zostaną OWU. Informacje na stronie oraz w biurze.
koszt takiego ubezpieczenia wynosi około 135 zł.

UWAGA!

W przypadku braku minimalnej liczby osób wynoszącej 25, impreza może zostać przez organizatora odwołana bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tytułu odszkodowania lub zadośćuczynienia, bądź koszt imprezy wzrośnie. Organizator powiadamia o tym fakcie nie później niż 20 dni przed datą wyjazdu.

INFORMACJE DODATKOWE

1. dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest ważny paszport lub dowód osobisty
2. należy zabrać ważną legitymację szkolną
3. prosimy o zabranie jednego, średniej wielkości bagażu głównego oraz jednej sztuki bagażu podręcznego (szczegółowa lista do pakowania będzie przesłana drogą mailową)
4. zapas lekarstw, szczególnie jeśli bierzesz je stale + informacja od rodziców
5. kieszonkowe (sugerujemy zabrać min. 25 EUR na dzień*)
6. mały podręczny plecak
7. wygodne buty; klapki do hotelu
8. napoje niegazowane i kanapki na drogę
9. ręcznik i kosmetyki, krem do opalania z wysokim filtrem (min. 30)
10. kompletny strój narciarski lub snowboardowy (dokładne informacje na stronie przy ofercie)
11. małą poduszkę na podróż autokarem
Wszelkich interpretacji regulaminu dokonuje Kierownik Kolonii.
W sprawach spornych decyzję podejmuje Kierownik Kolonii wraz z Organizatorem.

OŚWIADCZENIA

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Hardy Dzieciak S.C. Damian Borkowski, Tomasz Jasiurkowski z siedzibą w Starym Sączu 33-340, ul. Bazielicha 3a w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od Szkoły Pływania Hardy Dzieciak. Szkoła pływania informuje, że zgodnie z art. 6 ust 1f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej "RODO podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia.
Oświadczam, że wyrażam zgodę na umieszczanie zdjęć i materiałów filmowych zawierających wizerunek mojego dziecka zarejestrowanych podczas zajęć zorganizowanych przez HARDY DZIECIAK S.C. Damian Borkowski, Tomasz Jasiurkowski NIP:7343539363 w celu informacji i promocji Szkoły Pływania Hardy Dzieciak.

O HARDYM DZIECIAKU

Hardy Dzieciak tworzy społeczność osób żyjących aktywnie, z pasją i nietuzinkowo. Nasza kadra jest ważną częścią życia wielu z naszych podopiecznych, wspólnie tworząc z nimi historię, wspomnienia. To mentorzy, przyjaciele i nauczyciele z niesamowitą pasją, którą zarażają, o której potrafią rozmawiać godzinami Dołącz do naszego grona ludzi zdobywających wspaniałe doświadczenia, umiejętności i poznając przyjaciół często na całe życie

Celem Szkoły Pływania HARDY DZIECIAK jest przekazanie pasji do pływania. Nauka i doskonalenie pływania dzieci, młodzieży i dorosłych Bezpieczna zabawa w wodzie. Zajęcia w naszej szkole są prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów i trenerów pływania. Wykształceni, doświadczeni chętnie dzielą się pasja prowadząc zajęcia indywidualne i grupowe równolegle. na różnych poziomach zaawansowania.

KADRA

Kadra Hardego Dzieciaka to ludzie z pasja i doświadczeniem.

Zima

KOLONIA NARCIARSKO-SNOWBORDOWA SŁOWACJA CHOPOK

PÓLKOLONIA NARCIARSKA TYLICZ.SKI

PÓŁKOLONIA NARCIARSKA KAMIANNA.SKI

Basen

WODNY KLUB MALUCHA - BABY SWIM - PŁYWANIE NIEMOWLĄT

WODNE PRZEDSZKOLE HARDEGO DZIECIAKA

GRUPOWA NAUKA PŁYWANIA

INDYWIDAULAN NAUKA PŁYWANIA

NAUKA PŁYWANIA DLA DOROSŁYCH

ZAJĘCIA FAMILIJNE

Nasi partnerzy

Rekomendacje

xoner

Wspaniała półkolonia :) syn jest bardzo zadowolony! W każdy dzień nowe wyzwania i dużo ruchu. Dziękujemy za niezapomniane chwile :)

Kolonie i półkolonie

Gabriela G.

Szanowni Państwo, niesamowita kolonia, mój syn bardzo zadowolony. Nauczył się pływać .Wspaniali opiekunowie. Bardzo polecam.

Kolonie i półkolonie

Agnieszka T.

Już kilkukrotnie korzystaliśmy z oferty zimowej i letniej w HD. Za nami półkolonie i kolonie. Za każdym razem świetnie. Zdecydowanie polecam. Świetna zabawa, mnóstwo atrakcji, opieka. Pełen profesjonalizm.

Kolonie i półkolonie

Katarzyna

pełen profesjonalizm, indywidualne podejście do dziecka. Instruktorka prowadzi zajęcia w sposób ciekawy dla dzieci.

Nauka pływania

Jolanta

Pani Beatka - instruktor jest wspaniała Dziecko zachwycone.

Nauka pływania

Ewa

WITAJCIE KOCHANI!!!! JESTEM MAMA DWOCH ROZBRYKANYCH MOCNO STĄPAJĄCYCH PO ZIEMI CHŁOPCÓW, KTÓRYM TRZEBA CIĄGLE NOWYCH PRZYGÓD ZAINTERESOWAŃ.KORZYSTALIŚMY Z PÓŁKOLONII ZIMOWEJ I W TAMTYM ROKU Z LETNIEJ.TEGO ROKU SYN BYŁ DWA TYGODNIE ŚWIETNEJ SZALONEJ ZABAWY. ORGANIZACJA PEŁNA, ŁĄCZNIE Z POSIŁKAMI. ROBI SIĘ BARDZIEJ HARDY I ZORGANIZOWANY. DZIEKUJE!!!!

Kolonie i półkolonie

Grażyna O.

Pierwszy raz skorzystaliśmy z oferty wakacyjnej za granicą dzieciaki są bardzo zadowolone z pięknej Grecji, super opiekunów, jeśli za rok pojawi się taka oferta na pewno skorzystamy ponownie! Polecamy i Pozdrawiamy serdecznie!

Kolonie i półkolonie

Ania

Moje dzieci korzystają ze szkółki pływania i z polkolonii. Super 😉. Fantastyczni ludzie, zawsze uśmiechnięci, świetne podejście do dzieci 😁

Kolonie i półkolonie szkoła pływania

Asia O.

Świetni wychowawcy i kierownicy, aktywna kolonia, jednak też mieliśmy czas dla siebie. Na pewno wrócę za rok

Kolonie i półkolonie

Wojciech

Fachowość, rzetelność, miła atmosfera i dobry kontakt. Polecam wszystkim 🙂

nauka pływania

Anna K.

Super zajęcia i świetne podejście do dzieci 😉 Polecam w 100%

nauka pływania

Paulina M.

Bardzo polecam półkolonię Leśne Przedszkole z Hardym Dzieciakiem. Córka bardzo zadowolona i w przyszłym Roku na pewno znów skorzystamy :)

Kolonie i półkolonie

Joanna M.

Niesamowite wrażenia i zabawa na półkolonii, dziecko codzień wracało zmęczone, ale bardzo szczęśliwe😁 Bardzo dobra opieka i jednocześnie swoboda dziecka! Zachęcane do pokonywania barier i zdobywania nowych umiejętności, a to wszystko w radosnej atmosferze. Wrócimy za rok na pewno 💪

Kolonie i Półkolonie

Elżbieta K

Szczerze polecam!!! Pomysł półkolonii bardzo trafiony! Wasza oferta zostawia konkurencję daleko w tyle! Kradniecie serca dzieciaków zapewniając im mnóstwo frajdy i ucząc jak ciekawie i aktywnie spędzać wolny czas- bardzo cenne!!!. Za każdym razem bardzo wysoko postawiona poprzeczka! Serdecznie dziękujemy i życzymy niewyczerpalnych zasobów energii!

kolonie i półkolonie

Maria

Lepszej półkolonii nie znajdziesz w całym regionie. Super .profesjonalizm i zaangażowanie kadry 100 %. Polecam a nie pożałujesz.

Kolonie i półkolonie

Malpik

Polecam kolonie, super atmosfera i organizacja, Córka mega zadowolona 😊👍

Kolonie i półkolonie

Iwona

Posyłam syna od 5 miesięcy na indywidualne lekcje nauki pływania do Pana Tomka. Syn jest bardzo zadowolony i ja również. Z lekcji na lekcje widać postępy i chęć do dalszej nauki. Instruktor ma pozytywne podejście do dziecka a syn lubi pracować z Panem Tomkiem. Każda złotówka wydana na lekcje to dobrze zainwestowane pieniądze. Ze spokojem polecam Hardego dzieciaka wszystkim którzy szukają szkółki do nauki pływania 🙂

nauka pływania

Bogumiła

Moje dzieciaki od lat spędzają wakacje i ferie z Hardym. Polecam gorąco. Hardy oprócz profesjonalnej opieki daje dzieciakom serce, uczy "przetrwania" i współpracy. Myślę że będziemy się spotykać jeszcze parę lat:)

Kolonie i półkolonie

Anna B.

Profesjonalna opieka, masa atrakcji. Dzieci zawsze mega zadowolone! Polecam!!!!

Kolonie i półkolonie

Beata S.

polecam półkolonie letnie i zimowe, kolonie, szkołę pływania, dzieci zawsze zachwycone, wychowawcy są bardzo zaangażowani, dzieciom nigdy się nie nudzi, jest aktywnie i ciekawie

Kolonie i półkolonie

Kinga

W miesiąc córka (wtedy 5 latka) umiała pływać (najpierw pod wodą, potem strzałka). Po roku pływa na dużym basenie na plecach, żabka i początki crawla. Super podejście pedagogiczne, bez napinki, presji, itp. Warto zaufać!

Nauka pływania

Agara

Wrażenia po koloni nad morzem : wspaniałe. Super opieka. Szczególnie na wyróżnienie zasługuje Pan Sebastian. Polecam wszystkim rodzicom chcącym zapewnić dziecku fajną zabawę i naukę samodzielności. Opowiadaniom nie ma końca. Miłe wspomnienia zostaną na długo.

Kolonie i półkolonie

Milena

Super podejście do dzieci. Polecam

nauka pływania

A.

Bardzo polecam półkolonię Leśne Przedszkole z Hardym Dzieciakiem. Córka bardzo zadowolona i w przyszłym Roku na pewno znów skorzystamy :)

Kolonie i półkolonie

Maciej

Gorąco polecam zajęcia na basenie z instruktorem panem Tomkiem, który jest urodzonym pedagogiem. Atmosfera na zajęciach jest super a efekty baaaaardzo zadowalające !!! Zajęcia prowadzone są naprawdę na wysokim poziomie a czas lekcji wykorzystany na 100 %. NIEZDECYDOWANI --- CAŁA NAPRZÓD 🙂

nauka pływania

Lidia

Najlepsze podejście do dzieci:) zajęcia pełne zabawy i radości

nauka pływania

Elżbieta

Polecam gorąco wszystkim chcącym się nauczyć, ale nie mającym odwagi!

nauka pływania

Maria S.

Super kadra wychowawcza, mój syn jest bardzo zadowolony z kolonii do Grecji, będziemy dobrze wspominać te wakacje! Mam nadzieję że do następnego roku! Polecamy!

Kolonie i półkolonie

Kinga Z.

Bardzo polecam półkolonię z Hardym Dzieciakiem. Jesteśmy bardzo zadowoleni i w przyszłym Roku na pewno znów skorzystamy. Polecamy również zajęcia z pływania, z których córka korzysta już ponad dwa lata i widzimy niesamowite efekty- od dziecka bojącego się wody po biorące udział w zawodach pływackich. Hardy Dzieciak to dobra inwestycja w rozwój dziecka;)

Kolonie i półkolonie