1. Kursy nauki pływania organizowane przez Szkołę Pływania HARDY DZIECIAK prowadzone są na krytej pływalni w Aqua Centrum Chełmiec przy ul. Marcinkowickiej 9a w Chełmcu. 
 2. Każdy uczestnik lekcji pływania przed rozpoczęciem kursu ma obowiązek skonsultować się z lekarzem w sprawie stwierdzenia braku przeciwwskazań do uczestnictwa w kursie nauki pływania. 
 3. Kursy nauki pływania organizowane są przez cały rok kalendarzowy w miarę utworzenia grupy minimalnej. Jednostka lekcyjna trwa 45 minut dla dzieci do szóstego roku życia, a jednostka lekcyjna dla dzieci powyżej szóstego roku życia i dorosłych trwa 55 min 
 4. Wchodzenie do wody podczas nieobecności prowadzącego zajęcia lub opiekuna dziecka jest zabronione. 
 5. Szkoła Pływania HARDY DZIECIAK nie bierze odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w busie, szatni lub na pływalni. 
 6. Płatności za szkolenie dokonuje się za cały miesięczny blok zajęć, w zależności od doboru ilości zajęć tygodniowo - 1, 2 razy w tygodniu, które trwają cyklicznie co miesiąc. Wysokość opłat w danym miesiącu, wynika z ilości zajęć, które wybrał uczestnik oraz ilości poszczególnych dni w danym miesiącu.
 7. Warunkiem uczestnictwa na zajęciach jest uiszczenie opłaty do końca miesiąca poprzedzającego miesiąc realizacji zajęć (np. płatność za miesiąc listopad - do 31 października). Brak wpłaty w terminie oznacza odmowę uczestnictwa w zajęciach. 
 8. Z zajęć można zrezygnować składając rezygnację (w formie pisemnej, mailem lub smsem) 30 dni przed rozwiązaniem współpracy. W innym przypadku należy uiścić opłatę za kolejny miesiąc, nie wliczając biletów. 
 9. Za nieobecność na lekcji nauki pływania nie przysługuje zwrot kosztów. Nieobecności uprzednio zgłoszone SMSem (do biura oraz kierowcy jeśli korzystają Państwo z usługi z dowozem) można odrobić wyłącznie w trakcie trwania wykupionego kursu nauki pływania w grupach o tym samym poziomie zaawansowania i przedziale wiekowym pod warunkiem wolnych miejsc w busie lub poprzez samodzielne przywiezienie dziecka na zajęcia i po wcześniejszym uzgodnieniu terminu. W przypadku długotrwałych chorób i sytuacji losowych prosimy o kontakt. 
 10. Nieobecności należy zgłaszać wysyłając SMS przynajmniej jeden dzień przed zajęciami. W przypadku niezastosowania się do tych zasad zajęcia przepadają bez możliwości ich odrobienia. Zgłoszoną nieobecność można odrobić:
  - jedną w ciągu miesiąca - jeśli uczestnik uczęszcza na zajęcia 1 raz na tydzień
  - dwie nieobecności w ciągu miesiąca - jeśli uczestnik uczęszcza na zajęcia 2 razy na tydzień.
  Forma odrabiania zajęć daje możliwość nadrabiania straconych lekcji, a przede wszystkim uczy dzieci systematyczności i konsekwencji w pracy.
 11. Szkoła Pływania zastrzega sobie prawo do łączenia grup, zmian dni lub godzin zajęć. W wypadku zbyt małej ilości zapisanych uczestników i braku możliwości połączenia grup, kurs nauki pływania może zostać odwołany przed jego rozpoczęciem, a wpłacone kwoty podlegają wówczas zwrotowi. W wypadku niewyrażenia zgody na uczestnictwo w kursie nauki pływania po dokonanej zmianie dnia lub godzin zajęć, osoby rezygnujące z udziału w kursie nauki pływania otrzymują zwrot pieniędzy za niezrealizowane, a wcześniej opłacone lekcje. Zajęcia mogą być odwołane w przypadku awarii basenu, samochodu, bardzo złych warunków atmosferycznych lub w przypadku choroby instruktora - zostaną one odrobione w innym terminie. 
 12. Szkoła Pływania HARDY DZIECIAK bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo dzieci wyłącznie podczas przewozu busem oraz w trakcie trwania zajęć na pływalni. Przed i po ich zakończeniu za dzieci odpowiadają rodzice/opiekunowie. 
 13. Szkoła Pływania HARDY DZIECIAK zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu oraz wnoszenia zmian w trakcie trwania kursu. 
 14. Uczestnik kursu, bądź jego Opiekunowie wyrażają zgodę na rejestrację oraz bezpłatną publikację zdjęć z wizerunkiem wykonanych podczas zajęć (w materiałach cyfrowych, drukowanych, publikacjach prasowych, internecie, telewizji oraz w kanałach wideo publikowanych w internecie, jednak tylko i wyłącznie na własny użytek Szkoły Pływania HARDY DZIECIAK, bądź też na potrzeby promocji lub reklamy Szkoły Pływania HARDY DZIECIAK (jeśli Państwo nie zgadzają się z powyższym punktem, prosimy o pisemne oświadczenie w dwóch egzemplarzach).
 15. Uczestnik kursu, bądź jego Opiekunowie wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę Pływania HARDY DZIECIAK (art. 6 ust. 1 RODO w zw. z art. 23 ust. 1 i 2 z dn. 29.08.97. o ochronie danych osób) w celach: związanych z działalnością firmy oraz promocji działalności prowadzonej przez firmę. 
 16. Uczestnik kursu bądź jego Opiekunowie wyrażają zgodę na otrzymywanie publikacji i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej od Szkoły Pływania HARDY DZIECIAK w rozumieniu Ustawy z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204) przesyłanych na adres e-mail i/ lub numer telefonu przekazane Szkole Pływania HARDY DZIECIAK.
 17. Wpłata za kurs nauki pływania oznacza zapoznanie się i akceptację regulaminu Szkoły Pływania HARDY DZIECIAK oraz regulaminem obowiązującym w obiekcie Aqua Centrum Chełmiec, w którym prowadzone są zajęcia oraz akceptację postanowień w nich zapisanych. 

  

REGULAMIN JEST AKTUALNY OD 01.10.2018